[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Yết Kiêu

Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Tùy tướng của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, quê làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ông là một trong năm tùy tướng, tài giỏi của Hưng Đạo vương: Cao Mang, Đại Hành, Nguyễn Địa Lô, Dã Tượng và ông.

Một lần Hưng Đạo vương ướm ý hỏi ông: “Khi thân phụ ta sắp mất có dặn bảo ta phải lấy cho được thiên hạ thì người mới an lòng nhắm mắt. Ngươi nghĩ thế nào? Ta có nên làm thế không?”

Ông thưa: “Làm vậy tuy phú quí nhất thời mà ô danh muôn thuở. Tôi muốn làm quan hầu cho vương, đến lúc già chết, chớ không muốn làm với ông vua bất trung”.

Hưng Đạo vương khen ngợi và từ ấy rất trọng đãi ông. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên, ông càng tỏ dạ trung liệt. Vốn thiện thủy chiến, ông và Dã Tượng dùng tài lặn mà đánh đắm thuyền giặc và chính ông đã bắt sống tên phù thủy tay sai giặc lợi hại là Nguyễn Bá Linh.

Khi ông mất, vua Trần truyền lập đền thờ ông ở bờ sông Hạ Bì là nơi quê ông.

Đời sau có thơ vịnh:

Hồ hải xông pha tỏ chí mình,
Không nề lặn lội cứu sinh linh.
Giữa sông cung kiếm trừ yêu quái,
Đáy nước khoan thuyền bắt Bá Linh.
Cướp vía Thoát Hoan khi đắc báo,
Giúp oai Hưng Đạo lục hành binh.
Một mai phá giặc thành công lớn,
Rạng vẻ trời Nam một tướng tinh.

Bài liên quan

29 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..