Năm sinh … – Tân Mùi 1151
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Thần tông, không rõ họ tên thật (có sách chép là họ Ngô), pháp danh Viên Thông, quê tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Ông tinh thông Hán học, sùng mộ đạo Phật xuất gia từ tuổi trẻ. Lý Thần tông từng vời ông vào triều đàm luận giáo lí Phật học. Đạo đức và tài năng ông được nhiều người kính phục, Lý Thần tông xem ông là Quốc sư. Ông từng tâu trình với vua Lý về chính sách trị nước. Ông cũng sáng tác văn học khá nhiều.

Năm Tân mùi 1151 ông mất. Các tác phẩm chính của ông:

Viên Thông thi tập
Tăng già tạp lục
Hồng chung văn bi kí

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like