Chi tiết

Đỗ Mãn

Võ tướng nhà Hồ, giỏi về thủy chiến, được phong làm Thủy quân đô tướng. Liên tiếp trong hai…