Loading

Đình

Đình Cầu Đơ (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Đình Cầu Đơ trước kia thuộc xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây, nay là phường Hà Cầu, thành phố Hà Nội. Theo sử sách ghi lại, đình Cầu Đơ có từ thế kỷ XV, được dựng ven sông Nhuệ, cách trung tâm thành phố Hà Nội (ngày nay) khoảng 10km. Đình thờ tướng quan Đỗ Bí, người có công giúp vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh lập ra triều Hậu Lê. Vào đời vua Lê Hy Tông (1676) Đỗ Bí được sắc phong làm Thành Hoàng làng Cầu Đơ. Hàng năm cứ đến ngày 14, 15 tháng Giêng, nhân dân ở làng Cầu Đơ lại tổ chức lễ cúng Thành Hoàng. Đến cuối thế kỷ XIX thực dân pháp mở rộng thành phố Hà Nội vào Hà Đông, vì vậy đến năm 1902 đình Cầu Đơ được di chuyển về địa điểm như hiện nay,…    read more 

Đình Vạn Phúc (Hà Đông)

Tháng Chín 1, 2022 |

Đình Vạn Phúc xây dựng năm 868, Đình thờ Thành hoàng làng Ả Lã Đê Nương. Năm 1877(đời Vua Tự Đức), Đình tôn tạo như xây mới, năm 2012, Đình lại được trùng tu lại. Bức hoành phi “Đức hợp vô cương” (nghĩa là đức hợp lòng người muôn đời không đổi). Thành Hoàng sinh ngày 10 tháng 8 năm Ất Sửu(845). Ngài là người đức độ, vì dân, về gây dựng trại Vạn Bảo (làng Vạn Phúc ngày nay) khuyên dạy nhân dân làm điều phải, bỏ điều trái, ăn ở thuận hòa “Nam chăm lo việc nông – Nữ tầm tang canh cửi”. Đạo lý của Ngài là “Dân yên thiên hạ thái bình” và “Quốc phú – dân cường”. Thành Hoàng mất ngày 25 tháng Chạp “Sinh vị dân – Tử vị Quốc”. Ngài được phong “Thượng đẳng thần” và thần hiệu là “Đương cảnh Thành Hoàng…    read more 

Hỗ trợ