Chi tiết

Đèo Tà Lương

Đèo Tà Lương Đèo Tà Lương (Việt Nam) Đèo Tà Lương là đèo trên quốc lộ 49 ở…
Chi tiết

Đèo Sa Mù

Đèo Sa Mù Đèo Sa Mù (Việt Nam) Đèo Sa Mù là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Đèo Pê Kê

Đèo Pê Kê Đèo Pê Kê (Việt Nam) Đèo Pê Kê là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Đèo Noọng Dẻ

Đèo Noọng Dẻ Đèo Noọng Dẻ (Việt Nam) Đèo Noọng Dẻ là đèo trên quốc lộ 7 ở…
Chi tiết

Đèo Ngang

Đèo Ngang là đèo trên Quốc lộ 1 vượt núi Hoành Sơn tại ranh giới của hai tỉnh…
Chi tiết

Đèo Mũi Né

Đèo Mũi Né Đèo Mũi Né (Việt Nam) Đèo Mũi Né là đèo trên Quốc lộ 1 ở…
Chi tiết

Đèo Mụ Giạ

Đèo Mụ Giạ Đèo Mụ Giạ (Việt Nam) Đèo Mụ Giạ, có nơi ghi là đèo Mụ Già,…
Chi tiết

Đèo Lý Hòa

Đèo Lý Hòa Đèo Lý Hòa (Việt Nam) Đèo Lý Hòa nằm trên Quốc lộ 1 ở vùng…
Chi tiết

Đèo Làng Vây

Đèo Làng Vây Đèo Làng Vây (Việt Nam) Đèo Làng Vây là đèo trên quốc lộ 9 ở…
Chi tiết

Đèo Kim Quy

Đèo Kim Quy Đèo Kim Quy (Việt Nam) Đèo Kim Quy là đèo trên quốc lộ 49 ở…
Chi tiết

Đèo Khe Nét

Đèo Khe Nét Đèo Khe Nét (Việt Nam) Đèo Khe Nét là đèo trên đường tỉnh 15 và…
Chi tiết

Đèo Keo Nưa

Đèo Keo Nưa Đèo Keo Nưa (Việt Nam) Đèo Keo Nưa hay đèo Kẹo Nưa là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Đồng Tiền

Dốc Đồng Tiền Dốc Đồng Tiền (Việt Nam) Đèo Đồng Tiền hay dốc Đồng Tiền là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Đá Đẽo

Đèo Đá Đẽo Đèo Đá Đẽo (Việt Nam) Đèo Đá Đẽo là đèo trên Đường Hồ Chí Minh…
Chi tiết

Đèo Bà Lạch

Đèo Bà Lạch Đèo Bà Lạch (Việt Nam) Đèo Bà Lạch là đèo trên quốc lộ 14 cũ…
Chi tiết

Đèo Tam Điệp

Đèo Tam Điệp Đèo Tam Điệp (Việt Nam) Đèo Tam Điệp là tổ hợp đèo trên núi Tam…