Tên khác Thăng Phủ
Năm sinh … – Giáp Ngọ 1354
Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh sĩ, tác giả đời Trần Anh tông, tự Thăng Phủ, quê làng Phúc Thành, huyện An Khánh (sau đổi là Gia Khánh) tỉnh Ninh Bình.

Ông vốn là môn khách của Hưng Đạo vương, năm 1308 ông được Anh tông bổ làm Hàn lâm học sĩ. Đời Minh tông giữ chức Hành khiển. Sang đời Hiến tông làm Môn hạ hữu ti Lang trung, đến đời Dụ tông đổi sang Tả Tư lang kiêm chức Kinh lược sứ ở Lạng Giang, rồi thăng Gián nghị Đại phu Tham chính sự.

Năm Qúi tị 1353, ông lãnh Thần sách quân trấn nhậm ở Hóa Châu. Không bao lâu ông cáo bệnh xin về nghỉ, nhưng về chưa đến kinh sư thì ông mất trong năm 1354.

Sau khi mất được truy tặng là Thái bảo.

Ông có bài Bạch Đằng giang phú được truyền tụng và soạn:
LinhTế tháp kí (bài kí Tháp Linh Tế)
Quảng Nghiêm tự bi văn (bài văn bia chùa Quảng Nghiêm).

Ngoài ra, ông và Nguyễn Trung Ngạn hợp soạn bộ Hoàng triều đại điển, Hình luật thư.

Bài thơ đề núi Dục Thúy của ông được khắc bên sườn núi, hãy còn bút tích:

“Sơn sắc chính y y,
Du nhân hồ bất qui?
Trung lưu quang tháp ảnh,
Thượng giới khải nham phi,
Trần thế như kim thị,
Phù sinh ngộ tạc phi.
Ngũ hổ thiên địa khoát,
Hảo phỏng cựu ngư ki.”

Bản dịch:

Núi một màu xanh ngắt,
Du tử về chăng đây?
Giữa dòng soi bóng tháp,
Trên cốl mở rèm mây.
Trần thế như nay phải,
Phù sinh nhận trước sau,
Năm hồ trời đất rộng,
Tìm bạn cũ câu chơi.

Ông có danh tiếng về văn chương chính trị. Các vua Trần Hiến tông, Trần Dụ tông đều gọi ông bằng thầy.

Bộ Hình luật thư (1 quyển) Vào đời Trần Dụ tông, vua sai ông và Nguyễn Trung Ngạn soạn thảo bộ hình luật này.

Về việc làm sách này Đại Việt sử kí toàn thư ghi lại như sau: “Vào niên hiệu Thiệu Phong thứ nhất mùa thu tháng tám (9-1341) nhà vua giao cho Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn biên định sách Hoàng triều đại điển và soạn Hình thư để ban hành trong nước”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like