Tên khác Bình An Vương
Năm sinh Canh Tuất 1550 – Quí Hợi 1623
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ nhất của họ Trịnh, người mở nghiệp chúa Trịnh, tước Bình An vương con thứ của Trịnh Kiểm và bà Ngọc Bảo (cháu gọi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng bằng cậu ruột).

Ban đầu ông được phong tước Phúc Lương Hầu, rồi gia phong Tiết chế, Thái úy Trưởng Quốc công.

Ông là người chủ mưu diệt nhà Mạc cùng chúa Nguyễn. Năm 1570, Trịnh Kiểm mất, trao quyền lại cho con trưởng là Trịnh Cối, ông tranh quyền, giết anh ruột mình rồi lên kế vị, trở thành vị chúa đầu tiên của họ Trịnh.

Khi cầm quyền, có lần Hoàng thân Lê Cập Đệ mưu hại ông, liền bị ông giết ngay. Đại thần Phan Đình Ngạn tâu với Lê Anh tông phải đề phòng ông, khiến Anh tông sợ, chạy vào Nghệ An. Ông cùng các cận thần lập con thứ 5 của Anh tông là Duy Đàm lên ngôi (tức Thế tông) rồi sai Tống Đức Vi chặn giết Anh tông ở Lôi Dương.

Từ năm Quí dậu 1573, ông nắm hết quyền hành tại triều, việc gì cũng tự định đoạt trước xong mới tâu với vua. Ông đem toàn lực đánh quân Mạc Kính Điển Mạc Kính Chỉ. Khi vua Thế tông mất ông lập con thứ là Duy Tân lên nối ngôi (tức Kính tông). Ít lâu, Kính tông toan mưu hại ông, âm mưu bị lộ liền bị ông giết ngay, rồi ông lập con trưởng của Kính tông là Duy Kì lên thay (tức Thần tông). Thế là trước sau ông đã giết hai vua, giết anh ruột, chuyên quyền, tự lập làm chúa.

Năm Quí hợi 1623, ông bị bệnh, giao quyền lại cho con là Trịnh Tráng. Bấy giờ con thứ của ông là Trịnh Thung (có sách chép là Xuân) từng mưu với Kính tông toan lật đổ ông mà không thành. Nay thừa lúc ông bệnh, Thung đem quân phá phủ, khiến ông phải chạy ra xã Hoàng Mai lánh nạn, sau đó ông sai tay chân thân tín là Bùi Sĩ Lâm cùng em là Trịnh Đô lập kế giết được Trịnh Thung. Nhưng sau đó, ông trở về đến quán Thanh xuân thì mất. Con là Trinh Tráng nối nghiệp ông lên ngôi chúa.

Đời ông cầm quyền, từng làm nhiều việc mất lòng người, không những bức tử vua, giết anh, giết con, và ngay đến cả anh em cô cậu là chúa Nguyễn ở Đàng Trong cũng bị ông tìm cách mưu hại.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Người Co

Người Co còn có tên gọi khác: Cor (Kor), Col. Người Co là một trong số 54 dân…
Chi tiết

Đèo Mang Yang

Đèo Mang Yang Đèo Mang Yang (Việt Nam) Đèo Mang Yang hay đèo Măng Yang là đèo trên…
Chi tiết

Đèo Ban

Đèo Ban Đèo Ban (Việt Nam) Đèo Ban là đèo trên Quốc lộ 37 ở huyện Phù Yên…