[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Trịnh Duy Sản

Năm sinh … – Mậu Dần 1518
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Tương Dực, cháu nội Thái úy Trịnh Khả, ngoại thích của vua Tương Dực, quê xã Thủy Chú, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ công ông phù tá, vua Tương Dực lên ngôi (1509) phong tước cho ông là Mĩ Huệ Hầu. Khi Trần Tuân nổi dậy ở Sơn Tây (1511), ông cùng Nguyễn Văn Lung đánh dẹp được. Ông được tấn phong tước Nguyên Quận Công, Chưởng Cấn y vệ.

Năm Ất hợi 1515, ông làm đô tướng dẹp tan nhóm Phùng Chương ở núi Tam Đảo. Do nhiều công lao và sẵn nắm binh quyền trong tay, nhận thấy vua Tương Dực hoang dâm, xa xỉ, bỏ bê việc nước lại hay khi dễ triều thần, ông bèn giết chết rồi giết luôn quan Thừa chỉ là Nguyễn Võ. Sau đó, ông cùng Lê Nghĩa Chiêu và các thuộc hạ lập Lê Chiêu tông lên ngôi trong năm 1516.

Năm Mậu dần 1518, tháng 11, ông cùng Nguyễn Hoằng Dũ cùng các tướng Minh Võ Hầu Trịnh Củng, Quảng Nghĩa Bá Nguyễn Khắc Nhượng đi đánh dẹp nhóm Trần Cao dấy loạn ở xã Châu Sơn huyện Chí Linh.

Thất trận ở Nam Giản, ông bị Trần Cao bắt đem về Vạn Kiếp giết chết trong năm 1518.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..