Năm sinh … – Mậu Dần 1518
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Tương Dực, cháu nội Thái úy Trịnh Khả, ngoại thích của vua Tương Dực, quê xã Thủy Chú, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ công ông phù tá, vua Tương Dực lên ngôi (1509) phong tước cho ông là Mĩ Huệ Hầu. Khi Trần Tuân nổi dậy ở Sơn Tây (1511), ông cùng Nguyễn Văn Lung đánh dẹp được. Ông được tấn phong tước Nguyên Quận Công, Chưởng Cấn y vệ.

Năm Ất hợi 1515, ông làm đô tướng dẹp tan nhóm Phùng Chương ở núi Tam Đảo. Do nhiều công lao và sẵn nắm binh quyền trong tay, nhận thấy vua Tương Dực hoang dâm, xa xỉ, bỏ bê việc nước lại hay khi dễ triều thần, ông bèn giết chết rồi giết luôn quan Thừa chỉ là Nguyễn Võ. Sau đó, ông cùng Lê Nghĩa Chiêu và các thuộc hạ lập Lê Chiêu tông lên ngôi trong năm 1516.

Năm Mậu dần 1518, tháng 11, ông cùng Nguyễn Hoằng Dũ cùng các tướng Minh Võ Hầu Trịnh Củng, Quảng Nghĩa Bá Nguyễn Khắc Nhượng đi đánh dẹp nhóm Trần Cao dấy loạn ở xã Châu Sơn huyện Chí Linh.

Thất trận ở Nam Giản, ông bị Trần Cao bắt đem về Vạn Kiếp giết chết trong năm 1518.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Công Tuấn

Tên khác Vũ Công Tuấn Năm sinh Ất Sửu 1685 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì –…
Chi tiết

Phó Đức Chính

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Đỗ Cơ Quang

Năm sinh Mậu Dần 1878 – Giáp Dần 1914 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Bài

Năm sinh Quí Hợi 1863 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Thành Ý

Tên khác Thiện Quang – Túy xuyên Năm sinh Kỉ Mão 1819 – Đinh Dậu 1897 Tỉnh thành…