Loading

Trịnh Duy Đại

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Năm sinh … – Bính Tí 1516
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Tương Dực, cháu nội Thái úy Trịnh Khả, quê xã Thủy Chú huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Ông tài gồm văn võ, làm đến Thượng thư bộ Hộ, tước Văn Quận Công (có sách chép Lại Quận Công). Khi Trịnh Duy Sản và Trịnh Chí Sâm giết vua Tương Dực (1515), định lập Mục Ý vương Lê Doanh là Quảng Trị nối ngôi, ông đồng ý với Duy Sản.

Bấy giờ Võ Tá Hầu Phùng Mại tranh luận muốn lập con của Cẩm Giang vương Lê Sùng, bị Tường Quận Công Phùng Dĩnh sai lực sĩ đập chết, rồi. Dĩnh cùng với Duy Đại lập Quang Trị mới 8 tuổi lên ngôi.

Nhưng khi nghe tin Lê Chiêu tông đã lên ngôi (1516), ông bèn giết Quang Trị. Sau đó ông bị người chú của An Hòa Hầu Nguyễn Hoằng Dũ là Nguyễn Văn Lự vu cáo âm mưu phản nghịch, rồi bắt ông đem chém bêu đầu.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ