[16]-Hậu Trần (1407-1413)

Trần Quí Khoáng

Có sách chép là Khoách hay Khuyết, cháu vua Trần Nghệ tông. Quê ở làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định.

Khi quân Minh xâm lược, ông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đón vào Nghệ An tôn lên làm vua, lấy hiệu là Trùng Quang, tiếp tục cuộc kháng chiến cứu nước.

Năm Quí tị 1413 Trương Phụ đưa quân đi đánh Nghệ An, ông lui vào Hóa Châu, sai Nguyễn Biểu đến trại Trương Phụ điều đình. Phụ giết Nguyễn Biểu tiến đánh Hóa Châu, rồi vào Thuận Hóa; ông và tướng Đặng Dung bị bắt, Đặng Dung bị giết, còn ông thì chúng giải về Trung Quốc cùng với tướng Nguyễn Súy.

Trên chiến thuyền giải đi, dọc đường ông nhảy xuống biển tự tử vào năm Giáp ngọ 1414.

Ông có làm bài thơ Nôm tiễn Nguyễn Biểu đi sứ, và khi nghe tin Nguyễn Biểu hi sinh, ông làm bài văn tế bằng chữ Nôm rất thống thiết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..