Tay sai giặc Minh đời hậu Trần, quê xã Ma Lộng, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, ông ta đem bộ thuộc hàng giặc được phong chức chỉ huy Đồng Tri, Hữu Vệ. Ông từng báo cáo, chỉ điểm giết hại nhiều nhà yêu nước, phá vỡ các phong trào khởi nghĩa gây nhiều nợ máu với nhân dân.

Năm 1412 ông giữ chức Đô chỉ huy cùng với Lương Nhữ Hốt là hai tên tàn hại nhiều đồng bào ta.

Đến lúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến hồi quyết định, bọn Vương Thông xin hòa và rút quân về, ông và Lương Nhữ Hốt xin qui thuận Lê Lợi. Nhưng sau đó ông và Lương Nhữ Hốt lại kết bè đảng âm mưu làm gián điệp cho giặc Minh. Việc bại lộ, do tướng trấn thủ Thái Nguyên là Hoàng Nguyên Ý khám phá được một số mật thư của ông gởi cho tướng Minh ở biên giới xúi giục tướng Minh sang gây hấn, bọn ông sẽ làm nội ứng.

Tội ác của ông bị phơi bày, vào khoảng cuối năm Mậu thân 1428, ông và đồng bọn bị đền tội.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like