[08]-Bắc thuộc lần lần 3 (603-939)Tên Gọi Việt Nam

Trấn Nam

Trấn Nam là tên gọi của Việt Nam dưới thời đô hộ của nhà Đường, nhưng chỉ từ năm 757-766. Tổng cộng gần 10 năm.
Năm 757, nhà Đường đã đổi An Nam đô hộ phủ thành Trấn Nam đô hộ phủ.
Năm 766 nhà Đường đã đổi lại thành An Nam đô hộ phủ. Tiết độ sứ Trấn Nam trong thời kỳ này là Abe no Nakamaro.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..