Tên khác Trần Duệ Tông
Năm sinh Bính Tí 1336 – Đinh Tị 1377
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Vua thứ chín nhà Trần, miếu hiệu Duệ tông, hiệu năm là Lengthy Khánh. Ông là con thứ 11 của Trần Minh tông, em Trần Nghệ tông.

Khi vua Nghệ tông tránh loạn Dương Nhật Lễ, ông có công bình định xứ sở nên được Nghệ tông truyền ngôi cho nhưng ông chỉ ở ngôi được 4 năm (1374-1377).

Trong năm Đinh tị 1377, ông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, gặp lúc biến động chiến thuyền gặp nguy hiểm. Quí phi yêu dấu của ông là Nguyễn Bích Châu tin theo sự mê hoặc tế thần gieo mình xuống biển để cứu nạn. Và sau đó ông cũng chết tại trận, hưởng dương 41 tuổi.

Ông cũng có tài văn thơ, tác giả một số thơ văn, nhưng phần lớn bị thất lạc. Bài Văn tế Nguyễn Bích Châu có nghệ thuật thơ, nay còn truyền tụng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like