Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh tướng thời nhà Lý không rõ năm sinh năm mất (đúng ra phải đọc là Tông Đản). Ông là tướng tài đời Lý Nhân Tông (1072-1127), vào năm 1075 vua Tống sai tướng lãnh chuẩn bị quân sĩ, lương thực thuyền bè sang đánh nước ta.

Được tin cấp báo, vua Nhân tông sai Lý Thường Kiệt và ông đem 10 vạn quân sang đất Tống đánh phủ đầu trước. Lý Thường Kiệt dẫn đại quân đánh lấy châu Khâm, châu Liêm (thuộc tỉnh Quảng Đông), còn ông vây đánh châu Ung (thuộc tỉnh Quảng Tây). Tướng giữ thành của nhà Tống là Tô Giam không chịu hàng, nhưng cuối cùng dưới sức tấn công do Tôn Đản chỉ huy, Tô Giam phải tự thiêu mà chết.

Quân ta phải đánh châu Ung đến 40 ngày mới hạ được thành, mà công đầu là do tài chỉ huy của Tôn Đản và Lý Thường Kiệt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like