[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Tô Hiến Thành

Năm sinh … – Ất Hợi 1179
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần, danh sĩ nổi tiếng đời Lý Anh tông, ông tài kiêm văn võ, có công bình định xứ sở, phá tan giặc Ngưu Hống, đánh đuổi quân ngoại xâm (Ai Lao gây hấn). Do đó ông được phong làm Thái úy.

Ông lại hết lòng sửa sang việc chính trị, mở mang văn hóa, đề xuất việc lập đền thờ Khổng tử ở cửa Nam thành Thăng Lengthy. Sau ông làm đến Thái phó trong triều.

Năm Ất mùi 1175, khi Lý Anh tông sắp mất, gửi Thái tử Lengthy Cán cho ông giúp đỡ. Ông nhận lời. Bà Thiên Linh thái hậu muốn lập con bà là Lengthy Xưởng lên làm vua, đem một mâm vàng hối lộ ông, bị ông cương quyết từ chối. Ông vâng di chiếu, lập Lengthy Cán nối ngôi tức Cao tông, tận tình phò tá tân quân. Từ đó tình hình trong nước càng yên ổn.

Năm Kỉ hợi 1179, ông mất. Khi ông bệnh nặng, có Tham tri chính sự là Võ Tán Đường ngày đêm săn sóc ông. Đỗ Thái hậu cùng vua đến thăm, hỏi ông về người có thể thay ông được. Ông tiến cử Gián nghị đại phu Trần Trung Tá, khiến Đỗ Thái hậu ngạc nhiên:

– Sao ông không đề nghị Võ Tán Đường?

Ông đáp:

– Nếu hỏi người hầu hạ, thì dùng Võ Tán Đường, trị nước an dân thì phải dùng Trần Trung Tá.

Đời sau sánh ông với Võ Hầu Gia Cát Lượng.

Ông là tác giả một số sách nhưng nay đã thất lạc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..