Xem tiếp

Blackview A200 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 196g, 8.6mm Android 12, Doke OS 4.0 256GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Blackview N6000

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 208g, 18.4mm Android 13, DokeOS 3.1 256GB, không có thẻ nhớ 4.3″ 540×1200…
Xem tiếp

Blackview Oscal C30 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6.6g, 9.4mm Android 12, DokeOS 3 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 12MP 1080p…
Xem tiếp

Blackview BV5300 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 15mm Android 12, DokeOS 3.1 64GB, microSDXC 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p…
Xem tiếp

Blackview Active 8 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 976g, 16.8mm Android 12, Doke OS_P 3.0 256GB, microSDXC 10.36″ 1200×2000 pixels…
Xem tiếp

Blackview BV8900

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 398g, 19.8mm Android 13, Doke-OS 3.1 256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2408 pixels 64MP…
Xem tiếp

Blackview BV9300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 520g, 22.8mm Android 12, Doke-OS 3.1 256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2388 pixels 50MP…
Xem tiếp

Blackview Oscal C70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.8mm Android 12, Doke-OS 3.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1600 pixels 50MP 1080p…