Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Võ tướng đời Lý Cao tông không rõ năm sinh, năm mất. Thuộc hạ của đại thần Phạm Bỉnh Di triều nhà Lý.

Khi Lý Cao tông nghe lời gièm mà bắt giam cha con Phạm Bỉnh Di, ông không phục, dấy binh phản đối, Cao tông truyền đem giết cha con Bỉnh Di nơi đền thần Kim Tinh. Uất hận trước cái chết của chủ tướng, ông xua quân cướp lấy thây chủ chôn cất trọng thể rồi đánh phá kinh thành.

Lý Cao tông và thái tử Sảm bỏ chạy ông lập hoàng tử Thẩm (con thứ Cao tông) lên ngôi, có các đại thần Đàm Dĩ Mông, Nguyễn Chính Lại phụ chính.

Ít lâu Thái tử Sảm lấy con gái người phường chài Trần Lý ở Hải ấp, rồi dựa vào vây cánh họ Trần đánh lấy lại kinh thành, Quách Bốc bị giết chết. Nhưng về sau nhà Lý sụp đổ dưới áp lực của cánh nhà Trần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like