Ông có tên tự là Công Phấn, quê làng Đường Lâm, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây).

Ông dòng dõi Quan lang, tính hào hiệp, được nhân dân mến phục. Tương truyền ông có sức mạnh, tay không đẩy lui cặp trâu đang húc nhau, và giết cọp giữ gìn an ninh cho thôn xóm.

Khoảng năm Kỉ tị 789, nhân Thứ sử Trương Bá Nghi và Cao Chính Bình của chính quyền đô hộ nhà Đường bạo ngược, ông nghe theo mưu sĩ là Đỗ Anh Hàn dấy binh chống đối, đổi tên là Khu Lão, xưng hiệu là Đô Quân. Em ông là Phùng Hải cũng đổi tên là Cự Lực, xưng hiệu là Đô Bảo, giúp ông đắc lực.

Năm Tân mùi 791, khởi nghĩa thành công ông được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại vương. Đến năm Nhâm ngọ 802 ông mất hưởng dương 41 tuổi. Con là Phùng An thay cầm quyền, lại đầu hàng giặc. Đất nước lại bị nhà Đường đô hộ như cũ, do Thứ sử Triệu Xương cai trị.

Về sau, các triều đại có truy phong Phùng Hưng duệ hiệu là Bố Cái Phu hựu Chương tín Sùng nghĩa Đại vương. Tại Đường Lâm có đền thờ Phùng Hưng và Ngô Quyền tôn nghiêm.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like