Xem tiếp

Qtek A9100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 3168g, 23.7mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, Thẻ miniSD
Xem tiếp

Qtek 8500

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 299g, 15.8mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 Smartphone64MB RAM, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 1.3MP Video…
Xem tiếp

Qtek S200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q4150g, 18.4mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, SD/MMC slot
Xem tiếp

Qtek 9000

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Tháng 8285g, 21mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, SDIO/MMC slot
Xem tiếp

Qtek 8310

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Tháng 8106g, 17.5mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 Smartphone64MB RAM, MiniSD slotBrand: 2.2″ 240×320 pixels 1.3MP Video…
Xem tiếp

Qtek 8300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Tháng 8106g, 17.5mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 Smartphone32MB RAM, MiniSD slotBrand: 2.2″ 240×320 pixels 1.3MP 144p…
Xem tiếp

Qtek 9100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q3160g, 23mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, Thẻ miniSD
Xem tiếp

Qtek 8100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q1106g, 19mmMicrosoft Smartphone 2003 SE32MB RAM, MiniSD slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels 0.3MP Quay video…
Xem tiếp

Qtek 9600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 6176g, 22mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 PocketPC64MB RAM, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

Qtek 8600

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 6120g, 14.8mmMicrosoft Windows Mobile 5.0 Smartphone64MB RAM, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 1.3MP Video…
Xem tiếp

Qtek 7070

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q1120g, 23.5mmMicrosoft Windows 2002 Smartphone16MB RAM, MMC/SD slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels NO No video…
Xem tiếp

Qtek 1010

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2003201g, Dày 18mmMicrosoft Windows Mobile 2002 PocketPC64MB RAM, MMC/SD slot
Xem tiếp

Qtek 8060

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 23.5mmMicrosoft Windows Mobile 2003 Smartphone32MB RAM, SDIO/MMC slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels 0.3MP No…
Xem tiếp

Qtek 8080

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2004, Dày Q1130g, 23.5mmMicrosoft Windows Mobile 2003 Smartphone32MB RAM, SDIO/MMC slotBrand: 2.2″ 176×220 pixels 0.3MP No…