Tên khác Thường Chiếu
Năm sinh … – Quí Hợi 1203
Tỉnh thành Phú Thọ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Cao tông, quê làng Phù Ninh (tục gọi làng Nành) tỉnh Phú Thọ (nay vẫn là Phú Thọ). Về trước ông làm chức Đô tào, sau ông bỏ quan đi tu, học với Sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Rồi đến trụ trì ở chùa Lục Tổ, nghiễm nhiên đứng hàng thế hệ thứ 12 dòng thiền Quan Bích.

Năm Quí hợi 1203, ngày 24-9 âm lịch ông mất.

Còn để lại đời bộ Nam tông tự pháp đồ (nay đã mất). Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí bộ Nam tông pháp đồ của Phạm, có bài tựa của Trạng nguyên Lương Thế Vinh và ghi rằng Phạm cũng có làm sách Thích đạo giáo khoa.

Thơ văn của ông còn được truyền tụng:

“Đạo bản vô nhan sắc
Tân tiên nhật nhật khoa
Đại thiên sa giới ngoại,
Hà xứ bất vi gia.”

Bản dịch:

Đạo vô không nhan sắc
Ngày phô vẻ rườm rà,
Ba nghìn đời như cát,
Đâu đó chẳng là nhà.

hoặc bài:

Tâm
“Tại thế vi nhân thân,
Tâm vi Như Lai tạng.
Chiếu diệu thả vô phương,
Tầm chi cảnh tuyệt khoáng.”

Bản dịch:

Thân chiếc bóng trên đời
Tâm kho bóng Như Lai.
Không phương nào không sáng
Tìm kiếm bặt tăm hơi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like