Tên khác Di Khanh – Đạm Trai – Nghị Trai
Năm sinh Tân Tị 1821 -…
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ triều Nguyễn, tự là Di Khanh, hiệu Đạm Trai và Nghị Trai, quê làng Trương Xá, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm 31 tuổi, ông thi đậu nhất giáp tiến sĩ đệ nhị danh (tức bảng nhãn) khoa Tân hợi niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851), làm quan đến Tham tri bộ Hộ.

Các tác phẩm chính của ông gồm:

Phạm Nghị Trai thi tập
Đạm Trai thi khóa
Nghĩa phu, hiếu tử, thuận tôn, cập liệt nữ thực lục

Bộ Phạm Nghị Trai thi tập (1 quyển) là tập thơ do ông sáng tác trong lúc làm quan. Hiện nay ở Thư viện Viện Sử học Hà Nội còn giữ được, sách có kí hiệu Hv.31.

Sách này là thi tập của bảng nhãn Phạm Thanh (hiệu Nghị Trai). Sách không có tờ mặt. Tờ thứ nhất đề niên hiệu và tên người sao chép: Thành Thái mạnh đông vọng hậu nhị nhật phụng biên (không rõ năm chính xác, chỉ biết sách được biên tập vào niên hiệu Thành Thái: 1889-1907); người sao chép ghi hiệu là Thiên Sà tử cũng không rõ là người nào. Sở dĩ biết được tên tác giả tập thơ này là Phạm Thanh là theo lời chua ở bài “Khóc quan Án sát Quảng Bình”.

Tập thơ Nghị Trai có hai phần: Phần thứ nhất gồm 22 bài thơ vịnh các nhân vật lịch sử của Trung Quốc, do sắc chỉ của vua Tự Đức, phỏng theo 22 bài của thi nhân Trung Quốc tên là Cao Thanh Khâu. Phần thứ hai gồm một số thơ tiễn tặng, đề vịnh…

Bản sách nói trên của Viện sử học (Hv.31), sau tập Phạm Nghị Trai thi tập lại có chép phụ thêm thơ của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, đề là Phương Đình tiên sinh thi tập, cả thảy chỉ có 8 tờ, cũng ghi tên người sao chép là Thiên Sà tử.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Quang Huy

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước không rõ năm…
Chi tiết

Bắc Ninh

Bắc Ninh Tỉnh Tỉnh Bắc Ninh Trung tâm văn hóa Kinh Bắc Hành chính Quốc gia Việt Nam…
Chi tiết

Nguyễn Tĩnh

Tên khác Hành Đạo – Nông Hà Năm sinh … – Canh Thìn 1880 Tỉnh thành Thanh Hóa…
Chi tiết

Lê Văn Sao

Năm sinh Canh Dần 1890 -… Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Liệt…
Chi tiết

Lê Duy Ninh

Tên khác Lê Trang Tông Năm sinh Ất Hợi 1515 – Mậu Thân 1548 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Duy Thì

Năm sinh Nhâm Thân 1572 – Nhâm Dần 1652 Tỉnh thành Vĩnh Phúc Thời kì – Trịnh –…