Năm sinh Ất Mão 1255 – Canh Thân 1320
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Danh tướng đời Trần, quê làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương.

Ông tài kiêm văn võ, được Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tin cẩn, gả con gái nuôi và tiến cử với triều đình giữ chức Hạ phẩm phụng ngự, rồi thăng Quản hữu vệ thánh dực giản.

Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, ông dày công lao lần lượt giữ các chức: Hữu Kim ngô vệ Đại tướng quân, Thân vệ đại tướng quân, Điện súy thượng tướng quân, tước Quân Nội Hầu. Từng được ban phù vàng hình rùa và phù vàng hình hổ.

Năm Canh thân, tháng 11 âm lịch (12-1320) ông mất thọ 65 tuổi. Thơ văn ông nay chỉ còn truyền tụng hai bài: Thuật hoàiVãn Hưng Đạo đại vương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like