Năm sinh … – Đinh Tị 1275
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Võ tướng đời Trần Thái tông, Năm Đinh tị 1257, quân xâm lược Nguyên tấn công dữ dội, ông cùng Lê Phụ Trần đảm nhận nhiệm vụ hộ giá Trần Thái tông lui quân tạm lánh. Đến gần bến Lãnh Mĩ, vùng sông Lô, vẫn còn bị một toán quân Nguyên đuổi theo rất gấp. Giữa cơn nguy biến, ông tình nguyện ở lại ngăn quân giặc, để Lê Phụ Trần bảo giá Thái tông xuống thuyền vượt sông. Giặc đuổi tới nơi, vừa kịp thuyền ra khỏi, chúng dùng cung tên bắn theo như mưa.

Lê Phụ Trần truyền giở vân thuyền làm mộc che đỡ. Trong khi ấy, ông cùng một nhóm nhỏ quân cảm tử cố sức ngăn chống giặc, nhờ thế, đoàn thuyền bảo giá đi thoát. Cầm chân quân giặc khá lâu, ông đuối sức hello sinh nơi bến Lãnh Mĩ, vang vọng muôn đời chiến tích hào hùng.

Vua Tự Đức có thơ đề cao Phạm Cụ Trích và Lê Phụ Trần: (Bản dịch)

Giặc ở đâu?
Nó tiến sang
Vừa đi đánh
Tôi đảm đang
Chết! Vẫn cố lấy sống
Nhước! mà địch với cường!
Một mình xông giữa trận
Ba quân khí dã trường
Xe mortgage bước khấp khểnh
Trên bờ sông Phú Lương.
Tên bắn như mưa, lấy gì chống lại mà không sợ,
Ván thuyền một mảnh, che được thân vua chữa dễ thường.
Làm tướng, làm tôi, một bước gian nan thật nguy hiểm,
Vừa trung vừa dũng nghìn thu danh tiết vẻ vang.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like