Ông vốn là danh tướng của nhà Đinh.

Năm Tân tị 981, nhà Tống (Trung Quốc) sai Hầu Nhân Bảo, TônToàn Hưng và Lưu Trường đem quân thủy bộ sang xâm lược nước ta, ông được vua Đinh cử làm Đại tướng đem binh chống giữ. Trước lúc ra quân, ông họp binh sĩ lại đề nghị suy tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, để đủ quyền hành cầm vận mạng dân nước, binh sĩ đều tán thành. Sau đó, ông cùng Lê Hoàn dẹp tan quân Tống, giết Hầu Nhân Bảo tại cửa ải Chi Lăng (thuộc Ôn Châu, Lạng Sơn). Trước kia, anh ông là Phạm Hạp cùng với Đinh Điền, Nguyễn Bặc chống đối Lề Hoàn, đều bị Lê Hoàn giết chết cả. Nhưng ông lại là người giúp Lê Hoàn đắc lực trong việc dứt nhà Đinh, đuổi quân Tống, dẹp Chiêm Thành, ổn định tình hình, dựng nên nhà Tiền Lê hùng cường một thời trong lịch sử nước ta.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like