[13]-Nhà Lý (1010-1225)

Phạm Bỉnh Di

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Quan hoạn đời Lý Cao tông không rõ năm sinh, năm mất. Năm Mậu thìn 1208, ông nhận lệnh triều đình đem quân Đằng Châu đi đánh dẹp loạn Phạm Du. Dẹp xong, ông tịch thu tài sản và phóng hỏa đốt nhà Du cháy rụi. Du căm hận, lo lót với các cận thần xin tội cho mình và vu cáo ông làm phản. Lý Cao tông tin lời Du, triệu ông về đối chất. Có người khuyên ông đừng về, ông vẫn cứ đi, rồi bị bắt giam. Các thuộc hạ ông do Quách Bốc cầm đầu hay tin ông sắp bị giết, lấy làm tức tối, dấy binh định cướp pháp trường.

Lý Cao tông vẫn nghe lời gièm pha của đám quyền gian, giết Bỉnh Di và người con là Phụ trước tảng đá ở đền thần Kim Tinh. Đám Quách Bốc cướp lấy thây cha con ông, làm lễ mai táng trọng hậu, rồi dấy binh đánh phá kinh thành. Từ đấy nhà Lý suy sụp dần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..