Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Người làng Ninh Xá, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Chúa Trịnh Giang chuyên quyền, ông cùng em là Nguyễn Cừ, cháu là Nguyễn Diên và Võ Trác Oánh khởi nghĩa ở Ninh Xá chống họ Trịnh. Ông tự xưng là Minh chúa, Võ Trác Oánh xưng Minh công.

Năm Kỉ mùi 1739, chúa Trịnh sai Nguyễn Trọng Uông cùng các thuộc tướng đem quân đi đánh ông ở Bình Ngô. Ông phá vỡ được quân Trịnh, giết Nguyễn Trọng Uông. Đến tháng 5 năm ấy ông bị quân Trịnh đánh bại, lui về đóng ở núi Pháo Sơn, huyện Chí Linh lập căn cứ chống quân Trịnh lâu dài.

Năm Canh thân 1740 ông tiến đánh huyện Đường An, quân Trịnh thua to, đến tháng 10 nghe tin Trịnh Doanh đàn áp cuộc khởi nghĩa Ngân Già ở Sơn Nam ông phải rút về Cao Bằng. Sau ông chết trong chiến khu. Em ông là Nguyễn Cừ sau bị Phạm Đình Trọng giết hại.

Từ đó cuộc khởi nghĩa của ông bị chúa Trịnh dập tắt.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Quí Yêm

Năm sinh … – Tân Mão 1891 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Đèo Mụ Giạ

Đèo Mụ Giạ Đèo Mụ Giạ (Việt Nam) Đèo Mụ Giạ, có nơi ghi là đèo Mụ Già,…