Tên khác Quảng Nghiêm
Năm sinh Tân Sửu 1121 – Canh Tuất 1190
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Anh tông, không rõ tên thật, pháp danh Quảng Nghiêm, quê ở Đan Phượng (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), họ Nguyễn nên thường gọi là Nguyễn Quảng Nghiêm.

Ông đi tu từ thuở nhỏ học với cậu là Bảo Nhạc, sau theo học với sư Trí Thiền (Tô Minh Trí) ở chùa Chúc Thánh, rồi về trụ trì ở chùa Thánh ân, huyện Siêu Loại, được Thượng thư bộ Binh là Phùng Giáng Tường trọng vọng, vời ông đến trụ trì ở chùa Tịnh Quả.

Ông được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ 11 dòng Thiền Quan Bích.

Ngày 15-2 âm lịch Canh tuất (22-3-1190) ông mất, thọ 69 tuổi.

Còn lưu truyền một bài kệ:

“Li tịch phương ngôn tịch diệt khứ
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh.
Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
Hưu hưởng Như Lai hành xứ hành.

Bản dịch:

Thoát kiếp rồi bàn câu tịch diệt,
Không sinh hãy nói chuyên siêu sinh.
Tài trai có chí xông trời thẳm,
Dẫm vết Như Lai uổng nhọc mình.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like