Loading

Nguyễn Phúc Trăn

Tháng Ba 7, 2021| Admin
Tên khác Nghĩa Vương
Năm sinh Mậu Tí 1648 – Tân Mùi 1691
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Chúa thứ năm thời Nguyễn sáng nghiệp, con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Tần. Vì anh ruột là Công tử Nguyễn Phúc Diễm mất sớm nên ông được phong làm Tả thủy dinh phó tướng Hoằng Ân hầu, tước Hoằng Quốc Công.

Năm Đinh mão 1687 Nguyễn Phúc Tần mất, ông kế vị, khi ấy ông đã 39 tuổi nên mọi việc triều chính đều do ông trông coi cả. Sử chép ông là người khoan hòa, yêu kẻ sĩ, khi lên ngôi thì nhẹ hình phạt và xâu thuế nên nhân dân đương thời gọi là Nghĩa vương hay chúa Ngãi. Tháng 7 năm Đinh mão 1687, sau khi kế vị, ông cho dời phủ chúa sang làng Phú Xuân (Huế) lấy hòn núi phía trước làm án (tức núi Ngự Bình) đắp trường thành, xây cung điện thành một nơi danh thắng, còn phủ cũ (ở Kim Lengthy) thì dùng làm miếu thờ Thái tông và các tiên chúa.

Năm Mậu thìn 1688, quân Chân lạp sang cướp phá miền Nam và không triều cống, ông cho quân sĩ sang đánh, vua Chân Lạp thua phải triều cống như xưa.

Năm Kỉ tị 1689, ông cho mở các khoa thi Chính đồ, Hoa văn nhằm kén chọn nhân tài cho đất nước. Đời ông công việc khai khẩn và phủ dụ ở miền Nam ngày càng mở rộng.

Năm Tân mùi 1691, ông bệnh nặng qua đời, làm chúa được 4 năm, hưởng dương 43 tuổi.

Sau khi mất được triều đình dâng thụy hiệu là Đại Nguyên súy tổng quốc chính Hoằng Nghĩa vương, truy tôn là Anh tông Hiếu nghĩa hoàng đế, an táng ở núi Kim Ngọc (xã Định Môn, huyện Hương Trà), truy tôn vợ là Từ Tiết tĩnh mục Hiến phi.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ