Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Văn thần đời Trần Nghệ tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông giữ một chức quan nhỏ trong triều có tiếng văn học. Tác phẩm của ông nay chỉ còn truyền một bài phú chép trong Quần hiền phú tập. Bài Cần chính lâu phú (bài phú Lầu Cần Chính) của ông diễn tả công trình xây lầu Cần Chính trong đời Đường Huyền tông (Minh Hoàng) ở Trung Quốc, trước biết siêng lo việc chính trị, sau lại say đắm nữ sắc đến gây vạ loạn An Lộc Sơn. Đoạn kết sâu sắc:

“Ư thử chi thời, an tri Minh Hoàng chi tâm, hồi bất sùng tư lâu chi tằng cấu, bồi tư lâu chi phí chỉ dã da?
Ta phù: Hiệu thế nhân quân, ân giám bất viễn.
Trị loạn chi cơ, quân tâm di chuyển.
Cần Chính chi cơ, thực địa tu tiễn.
Vụ bản di ý, hành chi mãnh miễn.
Thứ hữu thủy nhi hữu chung, hạnh tư lâu chi bất thiển.

Bản dịch:

Lúc bấy giờ, sao biết được lòng Minh hoàng, hối không xây cho tầng của lầu này cao, đắp cho nền của lầu này vững chãi hay sao?
Than ôi! các vua đời sau, gương lớn chẳng xa.
Trị loạn cơ trời, lòng vua dời chuyển,
Cần Chính lầu kia, phải lo chiêm nghiệm,
Chăm gốc ý kia, phải lo thực hiện.
Mọi việc có trước lại có sau, nay tiếng lầu kia khỏi thẹn

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like