Loading

Nguyễn Nộn

Tháng Ba 3, 2021| Admin
Năm sinh … – Kỉ Sửu 1229
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Võ tướng kiệt hiệt đời Lý Huệ tông, quê ở lộ Bắc Giang, làng Phù Ninh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ông vốn là cư sĩ ở chùa làng Phù Đổng, thường hay giảng kinh thuyết pháp. Năm Mậu dần 1218, một hôm ông đào đất nơi vườn chùa, được một số vàng ngọc đem cất giấu đi. Có kê tố giác, Lý Huệ tông truyền bắt giam ông. Nhờ có Trần Tự Khánh xin cho, ông được tha, đi đánh dẹp cuộc nổi dậy của người Mán ở Quảng Oai lấy công chuộc tội. Nhưng dẹp chưa xong, ông lẻn về làng Phù Đổng đóng giữ ở đấy, tự xưng Hoài Đạo vương, dâng biểu về kinh xưng thần, tình nguyện sẽ đem quân đi đánh dẹp giặc giã. Lý Huệ tông sai người đưa sắc chỉ đến tuyên dụ, khuyên bỏ vương hiệu để chứng thật lòng qui thuận triều đình.

Ông nghe theo, triều đình vẫn không làm gì được ông và nhóm Đoàn Thượng.

Năm Bính tuất 1226, ông được Trần Thủ Độ thỉnh mạng Trần Thái tông chấp thuận phong ông làm Hoài Đạo vương, chia đất vùng Đông Ngạn cho.

Sau, ông bất hòa với Đoàn Thượng vào tháng chạp Mậu tí 1228. Con Thượng là Đoàn Văn đầu hàng, thanh thế ông lừng lẫy. Trần Thủ Độ lo ngại, đưa thư mừng ông và gia phong ông làm Hoài Đạo Hiếu Võ vương và gả công chúa Ngạn Thiềm cho.

Từ đó ông sinh kiêu, tự xưng Đại Thắng vương, đam mê tửu sắc. Kịp khi bệnh nặng, ông vẫn trổ oai dũng cỡi con ngựa hay của ông là Phi mã, biểu diễn cho quan triều xem. Sau đó (Kỉ sửu 1229) bệnh càng nặng mà chết. Tướng tâm phúc là Phan Mã Lôi vốn người Chiêm Thành, cướp lấy Phi mã đi mất.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ