Năm sinh … – Đinh Mùi 1787
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh tướng cuối đời Hậu Lê, quê làng Cổ Đan, xã Đông Hải, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Nghệ An), con nhà phú thương Nguyễn Mẫn.

Năm 16 tuổi đỗ Hương cống, 18 tuổi thi đỗ Tam trường, ông có cơ trí và có tài biện bác, giỏi văn thơ. Trước theo Hoàng Ngũ Phúc đánh chúa Nguyễn ở Thuận Hóa.

Khi Hoàng Ngũ Phúc mất, ông dựa vào Hoàng Đình Bảo, lúc kiêu binh nổi lên giết Hoàng Đình Bảo, ông chạy vào Nghệ An, rồi theo Tây Sơn đánh chúa Trịnh. Nhưng Tây Sơn không tin ông, chẳng bao lâu ông lại dựa vào vua Lê, đánh dẹp nhóm Trịnh Bồng, được phong làm Đại Tư Đồ, giữ việc quân quốc trọng yếu, tước Bằng Trung Công, rồi thăng Bằng Quận Công.

Có thế lực, ông xui vua Lê đòi Tây Sơn trả đất Nghệ An, và xúi giục Nguyễn Văn Duệ chống lại Tây Sơn.

Khoảng cuối năm Đinh mùi 1787, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm đánh bắt ông, rồi giết đi bằng cực hình bốn ngựa phân thây.

Các tác phẩm của ông đều viết bằng cha Nôm, gồm có:

Ngôn âm thi tập
Văn tế chị (người chị có chồng là danh sĩ Phạm Nguyễn Du tức Phạm Khiêm Ích)
Phú Trương Lưu Hầu
Phú Quách Tử Nghi

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Bình Chính

Tên khác Hoàng Trọng Chính – Xuân Như – Liên Phong Năm sinh Bính Thìn 1736 – Ất…
Chi tiết

Đoàn Thị Điểm

Năm sinh Ất Dậu 1705 – Bính Dần 1746 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Trần Huy Tích

Tên khác Thanh Am Năm sinh Mậu Tí 1828 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà…