Năm sinh Đinh Sửu 1577-…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Kính tông, quê làng Đại Toán, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh (nay là Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Năm Nhâm dần 1602 ông đỗ hoàng giáp, 25 tuổi. Các kì thi Hương, Hội, Đình và Ứng chế ông đều đỗ đầu, nghiễm nhiên là vị “Tứ nguyên” có tiếng nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam thuở xưa.

Năm Quí sửu 1613 ông cùng Lưu Đình Chất nhận lệnh vua đi sứ Trung Quốc, đến nơi cùng sứ Trung Quốc đối đáp nổi tiếng, ông có làm bài phú tả cảnh chùa Phi Lai được truyền tụng. Lúc về thăng làm Hầu thị lang bộ Hộ, tước Phúc Nam Hầu.

Khi mất được truy phong làm phúc thần ở xã Mạc Đà.

Ông sở trường nhất về phú, đương thời có câu ca ngợi: “Phú ông Tỏi, hỏi làm chi”. Vì ông ở làng Đại Toản (tên nôm là làng Tỗi), nên tục gọi là ông Tỏi.

Ông lại nổi tiếng ngang với Nguyễn Quang Trạch người làng Kiệt Đặc và cũng sở trường lối phú, nên cũng có câu “Phú ông Trạch sách ông Đăng”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đoàn Văn Cừ

Tên khác Kẻ Sĩ – Cư sĩ Nam Hà Năm sinh Quí Sửu 1913 – Giáp Thân 2004…
Chi tiết

Nguyễn Thiện Kế

Tên khác Thuật Chi – Nễ Giang Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…

Người Sán Dìu

Người Sán Dìu (hoặc Sán Déo, Trại, Trại Đất, Mán quan cốc, San Déo Nhín, tiếng Trung: 山由族;…
Chi tiết

Ngô Huệ Liên

Năm sinh … – Nhâm Tí 1912 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…