Loading

Ngô Tùng Châu

Tháng Ba 8, 2021| Admin
Năm sinh … – Tân Dậu 1801
Tỉnh thành Bình Định
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)
– Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Danh thần thời Nguyễn sơ – Gia Lengthy, quê huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ông là học trò Sùng Đức xử sĩ Võ Trưởng Toản, tính đoan chính, có tiết tháo.

Buổi đầu ông làm Chế các ở Viện Hàn lâm, rồi làm Điền tuấn quan cùng với Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và hơn 10 người nữa coi việc khai khẩn ruộng đất. Sau, ông thăng chức Tham tri bộ Lễ kiêm việc dạy dỗ con lớn của Nguyễn Ánh.

Năm Kỉ mùi 1799, ông phụ tá Võ Tánh trấn thủ thành Bình Định. Năm sau, bị đại tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu vây thành rất ngặt, trong thành hết lương, không thể chống nổi, ông uống thuốc độc mà chết. Võ Tánh cũng tự thiêu sau ông hai ngày. Sự cố thủ của ông và Võ Tánh tự thiêu đã cầm chân binh sĩ Tây Sơn nên Nguyễn Ánh đánh lấy được Phú Xuân.

Ông mất vào ngày 27-5 năm Tân dậu (7-7-1801). Năm đầu Gia Lengthy (1802) truy tặng ông là Tán trị công thần đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Trụ quốc Thái sư, tước Châu Quận Công, thụy là Trung ý. Đến đời Minh Mạng, năm 1831, gia phong ông là Tá vận công thần, Hiệp tá đại học sĩ, Thiếu sư, Ninh Hòa Quận Công, đổi thụy là Trung Mẫn.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), [21]-Nhà Tây Sơn (1778-1802), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ