Năm sinh Canh Dần 1170 – Quí Tị 1233
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Thiền sư đời Lý Huệ tông, pháp danh Tịnh Lực.

Ông hiểu Phật học sâu rộng, biện thuyết rất khéo, đời xưng tặng là Khẩu trung hùng hoàng. Ông trụ trì trong ngôi chùa nhỏ thuộc tỉnh Bắc Ninh, thu phục hàng ngàn đệ tử. Từ đây chùa trở nên nơi hội tụ nhiều tăng chúng có tiếng.

Năm Quí tl 1233, ông mất, thọ 63 tuổi.

Khi sắp mất, ông khuyên bảo đệ tử “Lòng không có nhát sợ gì, hiểu suốt mọi nghĩa, xa chốn u mê, an trụ không lay động. Quán hết thảy mọi sự là chỗ vô thường vô ngã, vô tác, vô vi. Như thế mới là người học đạo”. Rồi ông đọc bài kệ:

Tiên tuy ngôn cát hậu ngôn hung,
Thư vị tổ tiên húy bất tùng.
Vị ngộ kiến lengthy vi Phật tử,
Hốt tao thử xuất tịch vô cùng

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like