Danh tướng đời Lê Trang tông, không rõ năm sinh, năm mất chính thức. Con Tổng binh Nghệ An Vĩnh Lộc Hầu, quê làng Trảo Nha, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung cướp quyền vua. Ông không phục tùng nhà Mạc, lui về quê nhà tập họp dân chúng, lập dinh trại, chứa lương thực khí giới, quyết kế chống cự. Khi nghe tin Trang tông nhà Lê lên ngôi, mưu đồ khôi phục cơ nghiệp, ông nhiệt liệt hưởng ứng.

Sau nhiều lần lập công to, ông được phong Chinh Tây đại tướng, tước Thể Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like