Loading

Nghiêm Hiến

Tháng Ba 1, 2021| Admin
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Hiển tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Đông Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.

Ông làm quan Điền bạ, có nghĩa khí, tiết tháo hơn người. Ông cùng với quan Chấp Kim ngô là Phương Đình Pháp đều là thị thần của vua Lê.

Năm Bính ngọ 1786, một hôm có vị Thượng công – em chúa Trịnh – đến hầu, mặc giáp đeo gươm mà vào, ai cũng cho là nguy hiểm, có vẻ lo sợ. Khi đó quanh vua chỉ có ông và Phương Đình Pháp bảo vệ ông cùng Phương ung dung cầm gươm vàng bước xuống thềm tuyên mạng:

– Đây là thềm son chỗ thiên tử ngự! Xin tướng quân cởi giáp.

Thượng công theo lời bỏ gươm, rồi mới lên thềm bái yết. Tâu trình xong, khi ra khỏi điện Thượng công rất trọng phong cách Nghiêm, Phương, cho rằng triều đình còn có người.

Categories: [18]-Triều Lê Sơ (1428-1527), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ