Thân vương nhà Mạc. Em Mạc Đăng Dung, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông cùng với anh là Đăng Dung và Đốc đều là bề tôi nhà Lê, đời Lê Chiêu tông. Đốc được phong tước Trào Quận Công; ông đưọc phong Đông Sơn Hầu, rồi thăng Đông Quận Công; còn Đăng Dung tước Vũ Xuyên Bá, thăng dần đến An Hưng vƯƠNG, bèn sinh lòng cướp quyền mưu đồ dựng nghiệp lớn. Ông cũng tán thành ý đồ của anh, ba anh em ông ngầm kết vây cánh mong lật đổ nhà Lê.

Năm Đinh hợi 1527 Đăng Dung cướp quyền vua thành công, có ông làm hậu thuẫn đắc lực và em rể Đăng Dung là Võ Hộ (sau đổi tên là Mạc Bang Hộ) ủng hộ tận tâm. Nhà Mạc thành lập, Đăng Dung phong ông làm Tín vương, Đốc làm Từ vương, Võ Hộ tức Mạc Bang Hộ làm Đô đốc Tĩnh Quốc Công.

Ông cùng anh dọc ngang một cõi biên thùy, chống nhau quyết liệt với nhà Lê để giữ cơ đồ, khi ông mất, được truy tặng Uy Tín vương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Kha Vạng Cân

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Nhâm Tuất 1982 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Đỗ Bảng

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng, tướng tâm phúc của chủ…