Vua đời thứ tư nhà Mạc, con trưởng Phúc Hải.

Năm Bính ngọ 1546, tháng 5 ông được đưa lên ngôi, hãy còn nhỏ tuổi, có ông chú là Khiêm vương Kính Điển phụ chính. Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi bất mãn, lập phe nhóm tôn phù Mạc Chính Trung (con Đăng Dung) đối lập với Phúc Nguyên. Nội bộ nhà Mạc rối ren một lúc, nhờ Kính Điển dẹp tan được nhóm Tử Nghi mới yên, nhưng phải thường xuyên chống nhau với nhà Lê.

Năm Giáp tí 1564, ngày 7 tháng 2 ông bị bệnh đậu mất, ở ngôi 19 năm, tôn thụy là Tuyên tông Anh nghị hoàng đế.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like