[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Phúc Nguyên

Vua đời thứ tư nhà Mạc, con trưởng Phúc Hải.

Năm Bính ngọ 1546, tháng 5 ông được đưa lên ngôi, hãy còn nhỏ tuổi, có ông chú là Khiêm vương Kính Điển phụ chính. Tứ Dương Hầu Phạm Tử Nghi bất mãn, lập phe nhóm tôn phù Mạc Chính Trung (con Đăng Dung) đối lập với Phúc Nguyên. Nội bộ nhà Mạc rối ren một lúc, nhờ Kính Điển dẹp tan được nhóm Tử Nghi mới yên, nhưng phải thường xuyên chống nhau với nhà Lê.

Năm Giáp tí 1564, ngày 7 tháng 2 ông bị bệnh đậu mất, ở ngôi 19 năm, tôn thụy là Tuyên tông Anh nghị hoàng đế.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..