Danh tướng nhà Mạc, họ tên chính của ông là Nguyễn Liễn, vì được cho theo họ vua, nên ông đổi là Mạc Ngọc Liễn.

Ông cùng hai thân vương nhà Mạc là Kính Điển và Đôn Nhượng là bộ ba rường cột chống đỡ vững vàng cho ba triều: Phúc Hải, Phúc Nguyên, Mậu Hợp.

Ông trải thân chống nhau với quân nhà Lê hơn trăm trận, công lao rất nhiều, được phong tước Ngạn Quận Công, chức Thiếu bảo. Đến năm Bính tuất 1586 đời Mạc Mậu Hợp, ông được phong là Trung quân Tả đô đốc Chưởng phủ sự, hàm Thái Bảo, tước Đà Quốc Công.

Đến thời Mạc Kính Cung, mặc dù tuổi đã cao, ông vẫn hết lòng phù tá. Năm Giáp ngọ 1594, tháng 5 âm lịch ông được phong Thái phó, đem quân chiếm giữ núi Yên Tử, đánh phá vùng Vĩnh Lại. Vua Lê chúa Trịnh truyền lệnh cho Thái úy Nguyễn Hoàng (tức chúa Tiên, mở nghiệp ở Đàng Trong) đem thủy quân tiến đánh, ông chống không nổi, chạy tới đồn An Bác, châu Vạn Ninh an lánh. Tại đấy, ông lâm bệnh mất trong tháng 7 Giáp ngọ 1594, thọ hơn 60 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like