[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Kính Cung

Vua đời thứ bảy nhà Mạc, con thứ của Khiêm vương Mạc Kính Điển, em vua Mạc Kính Chỉ.

Lúc đầu ông được vua Mạc Mậu Hợp phong tước là Đôn Hậu vương, đến khi Mậu Hợp bị bắt giết, ông được Đào Quốc Công Mạc Ngọc Liễn đưa đi trốn lánh, rồi lập lên làm vua, hùng cứ vùng Kim Thành trong khoảng tháng 3 âm lịch Nhâm thìn 1592. Đang khi ấy anh ông là Mạc Kính Chỉ cũng tự lập làm vua ở vùng Nam Giản, Chí Linh, đồng thời có nhiều nhóm khác dấy lên bạo động, gây biến loạn liên miên.

Mạc Kính Chỉ mất sớm (Quí tị 1593), ông càng được đông đảo tôn thất và tướng sĩ ủng hộ. Bấy giờ, lại có Trang vương Mạc Kính Chương, Uy vương Mạc Kính Dụng cũng dọc ngang một cõi Cao Bằng xưng vua, nhưng không lâu, Kính Chương bị bắt giết (Bính thân 1596), Kính Dụng cũng chung số phận bị tru diệt (Mậu tuất 1598).

Thế là từ đấy Kính Cung thêm đông vây cánh theo ủng hộ, nhất là đưọc mẹ của Mậu Hợp chính thức tuyên bố đứng về phe Kính Cung, thanh thế càng lẫy lừng. Tuy nhiên, áp lực của nhà Lê vẫn mạnh hơn, nên nhiều lúc ông phải bỏ chạy lên Cao Bằng, Lạng Sơn và Long Châu (Trung Quốc), cố sức tìm cách chống lại nhà Lê.

Đến năm Ất sửu 1625 ông bị bắt giải về Kinh, chém bêu đâu. Đời ông, sống bấp bênh trên chiếc ngai vàng nhà Mạc trải hơn 33 năm (1592-1625) lâu dài hơn các đời trước

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..