[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Mạc Đăng Doanh

Vua thứ hai nhà Mạc, con trưởng Mạc Đăng Dung, không rõ năm sinh. Khi còn phục vụ nhà Lê, ông được Lê Chiêu tông phong tước Dục Mĩ Hầu, giữ điện Kim Quang. Khi Đăng Dung cướp chính quyền (Đinh hợi 1527) ông được lập làm thái tử, đến năm Canh dần 1530 (ngày 1-1 âm lịch) ông lên ngôi vua, tôn Đăng Dung làm Thái thượng hoàng, tôn bà nội là Đặng Thị Hiếu làm Thái hoàng thái hậu.

Cha con vẫn phải khó nhọc đương đầu tìmg đợt tấn công của nhà Lê Trung hưng, để giữ vững ngai vàng. Lại nữa, trong năm Giáp ngọ 1534, vua Minh sai Hàm Ninh Hầu Cửu Loan và Thượng thư bộ Binh là Mao Bá ôn đưa quân đến biên giới tuyên bố đánh họ Mạc. Cha con ông khiếp sợ phải cúi mình nhân nhượng với vua quan nhà Minh, nhất là nhờ tài ngoại giao của Trạng nguyên Giáp Hải mới được yên.

Trong đời ông ở ngôi, các khoa thi có được khá nhiều người tài giỏi, nhưTrạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáp Hải. Ông cũng có sai Đông quân Tả đô đốc Khiêm Quận Công Mạc Đình Khoa sửa sang lại nhà Quốc tử giám ở Kinh đô.

Năm Canh tí 1540, ngày 25-1 âm lịch ông mất. Con là Mạc Phúc Hải nối ngôi, đặt thụy hiệu cho ông là Thái tông khâm triết Văn hoàng đế. Ông ở ngôi 11 năm, hiệu Đại Chính.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..