Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Văn thần đời Lý Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất. Đương thời ông làm đến Triều thỉnh đại phu, thượng thư, viên ngoại lang, năm Nhâm tí (1132), đời Lý Thần tông, ông đi sứ nhà Tống.

Khoảng năm Đinh hợi 1107, Thái phó Hà Hưng Tông (từng được vinh phong Tả võ vệ đại tướng quân, kiêm Tử quang lộc đại phu, Thượng trụ quốc) cùng với các trưởng lão đi chọn địa điểm để xây dựng chùa Bảo Ninh Sùng Thúc. Chùa dựng xong, Lý Thừa Ân được giao cho việc soạn văn bia, ông lãnh ý, hoàn thành nhiệm vụ. Toàn văn khá dài, cuối cùng đoạn văn bia, lời minh kết thúc ca ngợi công đức Hà Hưng Tông:

“…Vĩ tai hà thị
Chiếu hồ lệnh danh,
Tiên tổ du vãng
Hậu cơn tái canh….

Trong Việt sử lược, chép tên họ ông là Nguyễn Thừa Ân (vì đời Trần kiêng húy ông tổ là Trần Lý, nên họ Lý đều đổi ra họ Nguyễn).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like