Công chúavua triều Lý không rõ năm sinh, năm mất. Vua Lý Chiêu Hoàng trước húy là Phật Kim, sau đổi là Thiên Hinh, tức công chúa Chiêu Thánh là con gái vua Lý Huệ Tông.

Vua Lý Huệ Tông không có con trai, lập công chúa làm hoàng thái tử rồi truyền ngôi cho. Đó là vị vua thứ 9 và cuối cùng của nhà Lý, ở ngôi được hai năm (1224-1225) rồi truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Bà được phong làm Chiêu Thánh hoàng hậu. Vì bà lâu không có con, Trần Thủ Độ ép vua phải bỏ bà, phế làm công chúa.

Cuối năm 1257 quân Nguyên sang đánh nước ta, vua phải thân chinh đi dẹp giặc, có Lê Phụ Trần luôn ở bên mình bảo vệ. Khi dẹp xong giặc, vua gả công chúa cho Lê Phụ Trần để thưởng công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like