Văn thần đời Lê Tương Dực, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thiên Biếu, huyện An Lăng, tỉnh Sơn Tây (nay là tỉnh Hà Tây).

Năm Tân mùi 1511 ông đỗ đồng tiến sĩ làm đến Tả thị lang bộ Lễ.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, ông theo Lê Chiêu Tông về Thanh hóa dấy binh chống cự, chết vì nạn nước. Lúc sắp chết có câu:

“Quân hành thần tùng, tùng tắc khả,
Chúa nhục thần tử, tử hà ưu!”

Nghĩa:

Vua đi bề tôi theo, theo là phải,
Chúa nhục bề tôi chết, chết lo gì!

Khi nhà Lê Trung hưng, phong thưởng kẻ có công, ông được truy phong Phúc thần hạng trung và cho lập đền thờ tại quê nhà.

Em ông là Lê Vô Địch, đỗ đồng tiến sĩ năm Mậu dần 1518, làm quan đến chức Hộ khoa Cấp sự trung trong triều Lê.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like