Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng, của Bình Định vương Lê Lợi quê ở Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không rõ năm sinh, năm mất ông là cháu Lê Lợi (gọi Lê Lợi bằng chú) tham gia khởi nghĩa chống quân Minh ngay từ những ngày đầu, dũng lược hơn người, đánh đâu được đấy, khéo nuôi sĩ tốt, lúc ra trận bao giờ cũng đi trước Gặp lúc Ai Lao đem ba vạn quân sang giả danh giúp để đánh úp quân ta. Ông được lệnh cùng các tướng đánh thắng chúng, đuổi đến sào huyệt, chẳng may trúng bẫy chết. Lúc đó ông làm chức Thứ thủ vệ quân thiết kị, tước Lương Nghĩa hầu. Sau được truy phong Trung vũ đại vương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Nhạc

Tên khác Trung Ương Hoàng Đế Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Bình Định Thời…
Chi tiết

Diên Lộc Hầu

Tên khác Nguyễn Công Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Ông họ Nguyễn,…
Chi tiết

Huỳnh Lý

Năm sinh Giáp Dần 1914 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phan Huy Trấn

Năm sinh … – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Ngô Lợi

Năm sinh Canh Dần 1830 – Canh Dần 1890 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…