[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Thạch

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh tướng, của Bình Định vương Lê Lợi quê ở Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không rõ năm sinh, năm mất ông là cháu Lê Lợi (gọi Lê Lợi bằng chú) tham gia khởi nghĩa chống quân Minh ngay từ những ngày đầu, dũng lược hơn người, đánh đâu được đấy, khéo nuôi sĩ tốt, lúc ra trận bao giờ cũng đi trước Gặp lúc Ai Lao đem ba vạn quân sang giả danh giúp để đánh úp quân ta. Ông được lệnh cùng các tướng đánh thắng chúng, đuổi đến sào huyệt, chẳng may trúng bẫy chết. Lúc đó ông làm chức Thứ thủ vệ quân thiết kị, tước Lương Nghĩa hầu. Sau được truy phong Trung vũ đại vương.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..