Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Danh thần đời Lý Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Băng Sơn, Châu Ái (tức làng Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Ông là người giỏi võ, thuở trẻ từng một mình áp đảo đa số trai tráng làng Đàm Xá, khiến họ khuất phục và nghe theo sự sắp đặt của ông.

Lý Thái tổ nghe tiếng ông, vời ra trọng dụng, phong làm Võ vệ tuớng quân. Khi vua mất, ba người con là Đông Chinh, Dực Thánh và Võ Đức vương phục binh gây biến để giành ngôi. Ông đem vệ sĩ ra đánh dẹp, giết Võ Đức vương và đuổi tan các nhóm binh biến, đưa Thái tông lên nối nghiệp. Thái tông khen ngợi ông, ví ông như Uất Trì Kính Đức (Uất Trì Cung) đời Đường, rồi phong ông làm Đô thống Thượng tướng quân, tước Hầu.

Ông cũng có công dẹp loạn ở nhiều nơi. Nhà vua luận công phong thưởng, ông ngỏ ý: “Tôi không muốn quan tước, chỉ xin đứng trên núi Băng Sơn ném cây đao lớn ra xa, đao rơi tới đâu thì được lấy ruộng đất trong khoảng đó”. Vua chuẩn nhận và chiếu theo chỗ ngọn đao ông ném, cấp cho ông hơn 1000 mẫu đất để biểu dương công trạng.

Sau khi ông mất, dân chúng lập đền thờ, nhà vua truy phong ông làm phúc thần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like