Tên khác Lê Nguyên Huệ
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh năm mất. Theo sách Thoái thực kí văn của Trương Quốc Dụng, ông còn có tên khác nữa là Lê Nguyên Huệ. Người làng Trung Cần, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm Quí dậu 1813, ông đỗ Hương cống, khoa này đỗ Hương cống 12 người. Giám thí Trưởng Nghệ là Phạm Quí Thích. Đầu bài Văn sách là Công đức như thiên sinh vạn vật. Bài làm của ông có câu:

“Nguy nhiên thần võ thánh văn chi thịnh mĩ, cửu công thất đức bất tận hình dung; Uyển nhược thái hòa nguyên khí chi lưu hành thứ loại vạn ban hàm tư phát dục”.

Nghĩa:

Lớn lao vậy võ thần văn thánh chín công bảy đức không đủ hình dung, Lưu hành nhưng uyên khí thái hòa, muôn vật mọi loài đều nhờ sinh dục.

Đoạn văn trên đây được Phạm Quí Thích khen ngợi: “Từ khí người này hơn cả”.

Trong ĐNNTC tỉnh Nghệ An có ghi về ông: tính lỗi lạc, có khí tiết, trải thờ 4 triều làm quan khắp trong ngoài, có tiếng là một người thanh cần. Sau làm đến Tuần phủ, Hộ lí Tổng đốc tỉnh Bình Định, rồi mất tại chức.

Con ông là Lê Nguyên Thứ, đỗ cử nhân, cháu là Lê Bá Đồn đỗ Giải nguyên, tằng tôn là Lê Bá Hoan đỗ Tiến sĩ đều là những danh sĩ đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Thúc Duyện

Tên khác Phong Thử – Mi Sanh Năm sinh Quí Dậu 1873 – Giáp Thân 1944 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lê Thạch

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527) Danh tướng, của Bình Định vương Lê…
Chi tiết

Nguyễn Nễ

Năm sinh Tân Tị 1761 – Ất Sửu 1805 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh –…