Cũng gọi là Lê Long Kính, không rõ năm sinh, năm mất, con Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, được phong tước là Trung Quốc vương.

Khi Lê Long Đĩnh giết Lê Trung tông (Long Việt) tiếm ngôi, ông không phục, hiệp với Ngư Bắc vương Lê Long Cân chiếm lấy trại Phù Lan, thuộc xã Phù Vệ, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Long Đĩnh, tức Lê Ngọa Triều phái tướng đi đánh dẹp, ông vẫn dũng cảm chống cự.

Anh em tương tàn dai dẳng cho đến khi nghiệp Lê về tay họ Lý.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like