Năm sinh … – Canh Tuất 1430
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ. Con Trung Túc vương Lê Lai.

Ông có nhiều công lao trong việc kháng Minh cứu nước, được phong là Trung Lang Đại phu Câu Lưu Vệ tướng quân, tước Thượng Trí Tự, hiệu Suy trung đồng đức hiệp mưu bảo chính công thần.

Năm Canh tuất 1430, ông làm tiên phong đi đánh Ai Lao, thắng được nhiều trận. Nhưng khi tiến binh đến động Hồng Di, ông bị trúng tên thuốc độc mà chết. Lê Thái tổ thương tiếc, truy tặng ông là Thiếu úy.

Đến đời Lê Thánh tông, vì con ông là Lê Niệm (có sách chép là Nậm) có công truất Lê Nghi Dân mà lập Thánh tông, nên ông được truy tặng Đô đốc, đến năm Giáp thìn 1484 được gia tăng tước Trung Lễ Hầu rồi truy phong Thái úy Trung Quốc Công, ban tên thụy là Uy Võ.

 

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Trung Nghĩa

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành Phú Yên Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Công Nẫm

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Chân tông không…
Chi tiết

Cao Xuân Huy

Năm sinh Canh Tí 1900 – Quí Hợi 1983 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Đắc Tuyên

Năm sinh … – Ất Mão 1795 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)…