Liệt sĩ đời Hậu Trần, không rõ năm sinh, năm mất, quê ở Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Ông tận tâm hiệp lực với Lê Nhi tổ chức các đội dân quân chống cự với giặc Minh. Ít lâu, Lê Nhi bị giặc giết, ông vẫn kiên trì đốc suất binh sĩ anh dũng đương đầu quyết liệt với giặc, từng khiến quân cướp nước nghe danh ông phải lo ngại.

Ông đền nợ nước trong một trận xung kích nơi Thái Già. Thanh danh ông thật đáng tưởng niệm bên cạnh các tướng lãnh nhà Hậu Trần trong cuộc kháng Minh cứu nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like